Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

نمایش دقیقِ لینک صفحات ورودی در بخشِ آمار#81

در حال حاضر بخش آمار فقط دامینِ اصلی ورودی‌ها را نشان می‌دهد که به نظرم کافی نیست. وبلاگ x به پستِ من ارجاع داده درست؛ ولی کدام صفحه‌اش؟ بهتر است دقیقاً لینک صفحه‌ای که به پستِ ما ارجاع داده را نمایش دهید.

2 سال پیش
1